ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ನೂರಾರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ರಾಯಚೂರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ನೂರಾರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ರಾಯಚೂರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ನೂರಾರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ರಾಯಚೂರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट